Observera

Hyra

Allmänna villkor

§1 Avtalstid
Avtalet är bindande för Hyreskunden genom dennes underskrift på avtalet och Uthyraren när avtalet undertecknats av denne. Leverans sker tidigast efter vederbörligt undertecknat avtal Avtalet kan inte sägas upp i andra fall än som anges i avtalet.

§2 Avtalsvillkor
Avtalet förutsätter av Uthyraren godkänd kreditprovning av Hyreskunden

§3 Äganderätt och nyttjanderätt
1. Hyresobjektet är Uthyrarens egendom och Hyreskunden förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt där-till. Hyreskunden får inte utan Uthyrarens skriftliga tillstånd låna ut. uthyra, pantsatta eller överlåta objektet. Hyreskunden får inte heller överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man
2. Uthyraren upplåter endast nyttjanderätten till Hyresobjektet på i detta avtal angivna villkor
3. Hyresobjektet får inte införlivas i annan egendom på sådant satt att Uthyrarens äganderätt går förlorad.

§4 Nyttjande av programutrustning (licensiering)
All programutrustning som levereras tillsammans med det i avtalet angivna Hyresobjektet får endast utnyttjas av Hyreskunden. Licenser får inte överlåtas eller på annat satt överföras till tredje man såvida inte skriftligt godkännande erhållits från rättighetsinnehavaren Hyreskunden äger ratt
att göra reservkopior (backupkopior) av programutrustning som ar installerad i Hyresobjektet All annan kopiering av programvara och dokumentation, inklusive för enskilt bruk, är förbjuden. Upphovsrätt och all annan immateriell rätt till programutrustning eller del därav förblir hos rättighetsinnehavaren Uthyraren äger att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet om Hyreskunden bryter mot dessa eller rättighetsinnehavarens licensvillkor.

§5 Kostnader, utlägg m m
Till angiven hyresavgift, samt andra kostnader och utlägg enligt detta avtal kommer i förekommande fall mervärdesskatt. Mervärdesskatten på hyresavgiften betalas av Hyres-kunden samtidigt med hyresavgiften. Annan mervärdesskatt, förskott andra kostnader eller utlägg enligt detta avtal och annan avgift eller skatt som beslutas av myndighet och som beror detta avtal eriaggs av Hyreskunden till Uthyraren vid anfordran. Hanteringsavgift utgår enligt de grunder som Uthyraren vid var tid allmänt tillämpar vid uthyrning Upplysning om gällande avgifter lämnas av Uthyraren på begäran.

§6 Undersökning, reklamation m m
Det åligger Hyreskunden att pa egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder for att mottaga Hyresobjektet då det ställs till hans förfogande. Hyreskunden skall senast vid mottagandet av leveransen undersöka Hyresobjektet noggrant och göra erforderliga kontroller av att Hyresobjektet fungerar Om Hyresobjektet befinnes vara behäftat med fel eller brist skall Hyreskunden genast efter mottagandet sknftligen reklamera till Uthyraren och omgående återlämna Hyresobjektet till Uthyraren.

§7 Underhåll, service m m
Om annat inte skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyreskunden ingår inte installation, underhåll och service. Uthyraren ansvarar inte för eventuell forlust av data

§8 Besiktning m m
hyreskunden förbinder sig att lämna uthyraren när som helst tillträde till Hyresobjektet för besiktning, eventuell service, utbyte eller återtagande av Hyresobjektet.

§9 Vård m m
Hyreskunden ar skyldig att val vårda och underhålla Hyresobjektet så att det inte undergår någon förändring, som inte beror på normal förslitning. Skulle Hyresobjektet till följd av förslitning, vanvård eller av annat ska bli obrukbart under avtalsperioden befriar detta inte Hyreskunden från betalningsskyldighet gentemot Uthyraren Om Hyresobjektet helt eller delvis forstöres eller förloras skall Uthyraren genast underrättas härom

§10 Fel, brist m m
Hyreskunden ansvarar för att Hyresobjektet ej utsätts för skada samt att det installeras pä ratt sätt och anslutes till rätt
nätspänning. Skulle fel uppstå på Hyresobjektet genom åtgärd från Hyres-kundens sida, är Uthyraren icke skyldig att reparera objektet eller utbyta detta mot annat felfritt Hyresobjekt. utan att Hyreskunden erlägger ersättning härför. Uthyraren åtager sig att hålla objektet i funktionsdugligt skick under hyrestiden, dock med de undantag som följer av §12. Hyreskunden skall därför omedelbart underrätta Uthyraren om fel eller skada som uppstår pä objektet. Uthyraren förbinder sig att vid sådant förhållande utan dröjsmål antingen reparera objektet eller utbyta det mot annat hos Uthyraren vid tillfället tillgängligt objekt av likvärdig typ och modell. För utbytt objekt gäller villkoren i detta avtal

§11 Försäkring
Såvida inte annat avtalas förbinder sig Hyreskunden att teckna försäkring mot sedvanliga risker såsom brand stöld annan förstörelse och dyl samt vidmakthålla denna försäkring under hyrestiden och återtransporten till Uthyrarens driftsställe angivet i hyresavtalet Vid förlust eller skada överlåter Hyreskunden rätten till försäkringsersättning eller annan ersättning till Uthyraren Hyrestagaren skall under hela hyrespenoden ha Hyresobjektet försäkrat till dess fulla värde För det fall Hyreskunden inte tecknat forsäknng förbinder sig Hyreskunden att vid förlust eller skada utge ersättning till Uthyraren motsvarande objektets fulla värde

§12 Skada på eller förlust av Hyresobjektet
Hyreskunden står faran for Hyresobjektet fr o m mottagandet och ansvarar således oberoende av vållande for all förlust eller skada pä Hyresobjektet under hyresperioden och återtransporten till Uthyrarens driftsställe angivet i hyresavtalet Om Hyresobjektet vid retur till Uthyraren är skadad eller utbytt, äger Uthyraren rätt att debitera kunden det fulla värdet av den skadade eller saknade utrustningen samt ersättning för återställande Hyreskunden förbinder sig att återlämna Hyresobjektet i original emballage som är särskilt framtaget for detta for undvikande av skador under återtransporten Dylik förlust eller skada befriar inte Hyreskunden från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Ersättningsskyldigheten omfattar dock icke skada som uppstått till följd av normal förslitning under hyrestiden.

§13 Övriga kostnader
Uthyrarens kostnader för transport o dyl avseende Hyresobjektet skall betalas av Hyreskunden vid anfordran om annat inte skriftligen överenskommas.

§14 Skada på tredjeman. Myndighets föreskrift m m
Oberoende av vållande svarar Hyreskunden for all skada som genom Hyresobjektet brukande, transport till och från Hyreskunden eller på annat sätt har förorsakats sak eller person. Uthyraren ansvarar inte för hinder i nyttjande av Hyresobjektet som kan uppstå pä grund av föreskrift i författning och/eller myndighets beslut

§15 Uthyrarens rätt till uppsägning och skadestånd
Uthyraren äger rätt att omedelbart häva avtalet och genast på Hyreskundens bekostnad återtaga Hyresobjektet om.
a) Hyreskunden har lämnat vilseledande uppgifter vid avtalets ingående och detta påverkar Uthyrarens rättigheter och skyldigheter.
b) Hyreskunden dröjer med erläggande av hyresavgift eller förfallna skatter avgifter och andra kostnader enligt avtalet mer än 10 bankdagar,
c) Hyreskunden ådrar sig betalningsanmärkning, inställer betalningarna. försattes i konkurs eller träder i likvidation.
d) det finns skälig anledning antaga att Hyreskunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Uthyraren eller annan förpliktelse enligt avtalet,
e) säkerheten för hyresavtalet eller för annan förpliktelse som Hyreskunden har mot Uthyraren inte längre är betryggande,
f) Hyreskunden åsidosätter bestämmelser av väsentlig betydelse i hyresavtalet eller på annat satt åsidosätter Uthyrarens eller rättighetsinnehavarens direktiv ocn anvisningar rörande Hyresobjektet.
g) Hyreskunden i strid med §10 vägrar Uthyraren eller dennes ombud tillträde till objektet.
h) Hyreskunden bryter mot hyresavtalets eller rättighetsinnehavarens licensvillkor Om avtalet upphör på grund av uppsägning från Uthyrarens sida skall Hyreskunden betala samtliga kostnader i samband med återtagandet samt såsom skadestånd förutom förfallna hyror och avgifter erlägga resterande hyra till avtalsperiodens utgång.

§16 Återställande/återtagande m m
Vid återställande då avtalet upphör efter hyresperiodens utgång skall Hyreskunden omedelbart och pä egen bekostnad och risk återlämna Hyresobjektet till av Uthyraren angiven plats inom landet och dar avlämnas. Vid återlämnandet får inte Hyresobjektet transporteras åter till Uthyraren pa annat satt an genom tågpaket. bud eller likvärdigt varsamt transportsatt Vid förlust eller skada på originalemballage står Hyreskunden kostnader för nytt emballage samt ompackning. Har inte Hyresobjektet återlämnats till Uthyraren inom avtalad tid skall Hyreskunden betala förseningsavgift, som utgår enligt de grunder som
Uthyraren vid var tid tillämpar Samtliga kostnader i samband med återtagande enligt §15 av Hyresobjektet vid avtalets upphörande eller eljest skall betalas av Hyreskunden. Hyresobjektet skall om annat inte avtalats på Hyreskundens bekostnad och ansvar sändas till av Uthyraren angiven plats inom landet och där avlämnas. Om det vid återställande eller återtagande konstateras att Hyresobjektet har utsatts för förslitning som varit onormalt stor och som ej förutsatts i samband med avtalets ingående. skall Hyreskunden ersatta Utnyraren med ett belopp motsvarande den onormala värdeminskningen.

§17 Dröjsmälsränta m m
Vid dröjsmål med erläggande av hyresavgift eller andra ersättningar enligt detta avtal skall Hyreskunden betala dröjsmålsränta på förfallet belopp med två procentenheter per påbörjad månad samt avgift för betalningspåminnelse, inkasso- kostnad och indrivningskostnader enligt de grunder Uthyraren vid var tid tillämpar

§18 Överlåtelse av Uthyrarens rättigheter
Uthyraren fär överlåta eller pantsatta Hyresobjektet samt samtliga fordringar och rättigheter enligt delta avtal till annan

§19 Rubriker
Indelningen av avtalet i olika avsnitt och àsattande av rubriker skall inte påverka avtalets tolkning.

§20 Meddelanden m m
Hyreskunden skall omedelbart underrätta Uthyraren om adressändnng Rekommenderat brev om avtalet, som Uthyraren sänder till Hyreskunden skall anses ha nått Hyreskunden senast pa femte dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som ar angiven i avtalet eller som eljest är känd för Uthyraren. Meddelande som sänts med telex skall anses ha nått Hyreskunden omedelbart och med telefax vid mottagandet av kopian. Meddelande som sänts med telegram skall anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet. Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription.

§21 Begränsning av Uthyrarens ansvar
Utnyraren ar inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout galler aven om Uthyraren själv är föremål for eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Uthyraren ar inte heller skyldigt att i andra fall ersatta skada som uppkommer, om Uthyraren varit normalt aktsam

Korttidshyra (upptill 3mån):

Vi tar en deposition för denna tjänst. Hela summan debiteras vid beställning. Vid återlämnandet av hyresobjektet i tid och fullgott skick krediteras depositionen. Hyreskostnaden debiteras även vid ej emottagen försändelse, utöver detta kan ytterligare kostnader tillkomma vid en sådan situation som t.ex. returtransportkostnader samt kostnad för eventuell överskriden hyrestid. Hyrestagaren ansvarar för att korrekt leveransadress angivits vid beställning. Vid eventuell fördröjd leverans ansvarar respektive fraktbolag förrutsatt att korrekt leveransadress angivits.

Integritetspolicy (GDPR)

Läs mer på den här länken.